علی براستی تو که هستی؟؟؟

 

 

پشت کتاب جرج جرداق مسیحی این طور نوشته شده:

Oh Ali If I say you΄re superior to  jesus christ,my riligion cannot it !

If I say he΄s superior to you, my conscience won΄t accept it !

I don΄t say you΄r God ! So, tell us you΄r self , o΄ ALi : Who are you ?!

ای علی ! اگر بگویم تو از مسیح بالاتری دینم نمی پذیرد! اگر بگویم او از تو بالاتر است وجدانم نمی پذیرد ! نمی گویم تو خدا هستی ...

پس خودت به ما  بگو  ای علی ؛ تو کیستی؟؟؟ 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید