دل مردگی

 

 

عوامل دل مردگی

 

 وقتی حیات دل، به بصیرت، ایمان، یقین و نور معرفت است، مرگ آن هم به جهالت، کفر، شرک و غفلت است. ((ذکر)) دل را زنده می سازد، اما ((غفلت))، آن را می میراند.((طاعت))، مایه حیات قلب است، ولی ((معصیت))، مایه مرگ دل است.*اگر ((توجه))، ((تنبّه)) و ((بیداری)) از نشانه های دل زنده است، نسیان هدف و غفلت از آخرت و خوشی های هوس آمیز هم دلیل دل مردگی است.

از همین رو خنده زیاد، در زبان حضرت رسول، سبب مرگ قلب به شمار آمده است.

فیض کاشانی نقل میکند:

به ابراهیم ادهم گفتند:چرا دعا می کنیم، اما مستجاب نمی شود؟با آن که خدای متعال فرموده است که بخوانید مرا، تا اجابت کنم شما را!گفت: چون دلهایتان مرده است.گفتند: چه چیزی دلها را میرانده است؟گفت: هشت خصلت؛ 1 حق خدا را شناختید ؛ اما آن را برپا نداشتید و ادا نکردید.2 قرآن خواندید ؛ ولی به حدود احکام آن عمل نکردید. 3گفتید رسول خدا رو دوست می داریم ؛ اما سنت و روش او را ترک کردید.  4 گفتید از مرگ بیم داریم ؛ اما برای آن آماده نشدید. 5 خداوند فرموده بود ((شیطان دشمن شماست. او را دشمن خود بدانید))، اما با گناهانتان با شیطان همکاری و همراهی کردید. 6 گفتید از آتش دوزخ می ترسیم، اما بدنهای خود را در آن آتش افکندید.7 گفتید بهشت را دوست داریم، اما برای بهشت کاری نکردید.8 چون از بسترهایتان برخاستید،عیب های خود را پشت سرتان انداختید، ولی عیب های مردم را جلوی خود قرار دادید.پس (با این کارها) موجبات خشم پروردگارتان را فراهم ساختید؛

چگونه دعایتان را مستجاب کند؟و راستی که چنین است.

اینها یعنی خروج از حریم بندگی و به شوخی گرفتن عذاب، عقاب، بهشت و جهنم، و ایمان داشتن با زبان و مسلمان بودن به شعار و حرف.

و مگر ((مرگ دل)) چیزی جز اینهاست؟

 

/ 2 نظر / 69 بازدید
یقظه

احسنت به شیری که تو را خورد

یقظه

www.afsaran.ir